Zie Home

Privacy statement H.P. van Gelder, Psychotherapiecentrum Twente

H.P. van Gelder, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [08182473], hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe H.P. van Gelder met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie H.P. van Gelder persoonsgegevens verwerkt:

a.      (potentiële) patiënten;
b.      bezoekers aan de praktijk van H.P. van Gelder;
c.      bezoekers van de website Psychotherapiecentrum Twente;
d.      deelnemers aan bijeenkomsten van H.P. van Gelder;
e.      sollicitanten;
f.       alle overige personen die met H.P. van Gelde contact opnemen of van wie
         H.P. van Gelder persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar
         medewerkers.

2.     Verwerking van persoonsgegevens

H.P. van Gelder verwerkt persoonsgegevens die:
a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst),
         telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt,
         zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners
         of verwijzers
c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiecentrum
        Twente zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals
        gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken
        pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke
        onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3.     Doeleinden verwerking

H.P. van Gelder verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie
         voor verrichte werkzaamheden;
b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en
         informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c.      het verbeteren van de praktijkwebsite [Psychotherapiecentrumtwente.nl]; 
d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website
         voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke
         delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke
         rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e.      het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke
         gegevens.  

4.     Rechtsgrond

H.P. van Gelder verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.      toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden
         ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking
        op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.     uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige
        behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de
        zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.     een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch
        dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d.     een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het
        uitnodigen voor een bijeenkomst. 

5.         Verwerkers

H.P. van Gelder kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van H.P. van Gelder persoonsgegevens verwerken. H.P. van Gelder sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.  

6.         Persoonsgegevens delen met derden

H.P. van Gelder deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. H.P. van Gelder deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.  

7.         Doorgifte buiten de EER

H.P. van Gelder geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt H.P. van Gelder ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.         Bewaren van gegevens

H.P. van Gelder bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. H.P. van Gelder hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de
         behandelovereenkomst;
b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c.      gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve
         gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de
         overeenkomst van opdracht;
d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e.      bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij
         eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden
         overgegaan. 

9.         Wijzigingen privacystatement

H.P. van Gelder kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van H.P. van Gelder gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht[H.P. van Gelder te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met H.P. van Gelder door een e-mailbericht te sturen naar h.p.vangelder@ptctwente.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop H.P. van Gelder persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met[H.P. van Gelder door een e-mailbericht te sturen naar h.p.vangelder@ptctwente.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

logo psychotherapiecentrum