Zie Home

Behandeling

Het Psychotherapiecentrum Twente is opgericht op initiatief van de Universiteit Twente OM een goed en toegankelijk psychotherapie-aanbod te creëren voor studenten en medewerkers van het hoger onderwijs in de regio. Studenten en PHD-ers kunnen verwezen worden door onder andere het Bureau Studentenpsycholoog of de studentenarts.  Medewerkers kunnen door de huisarts of bedrijfsartsen verwezen worden. Men kan ook zelf contact opnemen met het PcT (h.p.vangelder@ptctwente.nl).

Studenten

Klachten

Tijdens de studietijd kunnen zich problemen voordoen waardoor je studie vertraging oploopt of zelfs afgebroken dreigt te moeten worden. Deze problemen kunnen veelsoortig zijn: Je verliest bijvoorbeeld een dierbaar iemand of je relatie mislukt. Het kan ook gebeuren dat je opeens angstig wordt voor van alles terwijl je niet begrijpt waarom dat zo is. Of je merkt dat je eigenlijk nergens meer echt zin in hebt. Dit zijn maar een paar voorbeelden.
In eerste instantie is er dan het Bureau Studentenpsycholoog waar je naar toe kunt gaan. Soms heb je aan een paar gesprekken voldoende om weer verder te kunnen met je studie en met je leven. Soms zitten de problemen ingewikkelder in elkaar en is er meer tijd nodig om ze op te lossen. In dat geval kun je terecht bij het Psychotherapiecentrum Twente.

Intakefase

Als je je aangemeld hebt of bent verwezen, volgt er eerst een intakefase. Meestal bestaat deze fase uit drie gesprekken van vijftig minuten met een psychotherapeut. Een psychotherapeut kijkt met je waar je klachten of problemen vandaan komen en daardoor krijg je de mogelijkheid om een andere kijk te krijgen op je leven en je problemen en kun je eventueel nieuwe keuzes maken. Soms worden er ook enkele psychologische tests afgenomen om de problemen scherper in beeld te krijgen. Ook word je gevraagd een levensloop te schrijven.
Daarna volgt er een adviesgesprek waarin een behandeling wordt voorgesteld en ook wordt uitgelegd wat de redenen zijn om juist die behandeling te adviseren.
Vervolgens stem je daarmee in of je wijst het advies af. In het laatste geval zal met je gekeken worden welke alternatieven er zijn, eventueel bij andere instellingen. Stem je in met de behandeling, dan word je zo snel mogelijk opgeroepen voor de start ervan. De behandeling gebeurt bij een en dezelfde Psychotherapeut. Strikte geheimhouding over de inhoud van de gesprekken wordt gewaarborgd.

Behandeling

Het centrum biedt psychotherapie, dat wil zeggen, een specialistische behandelvorm verricht door een daartoe opgeleide psychotherapeut. Een psychotherapeut kijkt met je waar je klachten of problemen vandaan komen waardoor je de mogelijkheid krijgt een andere kijk te krijgen op je leven en je problemen en eventueel nieuwe keuzes maken.
Dat gebeurt door gesprekken op een vaste tijd met dezelfde psychotherapeut. 
Er worden grofweg twee soorten psychotherapie aangeboden: psychoanalytische therapie en cliëntgerichte psychotherapie. 
De duur van de psychotherapie wordt niet van te voren vastgesteld. De regel die gehanteerd wordt, is: zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. En dat ligt voor elke persoon anders.

Voordat de therapie begint, worden er enkele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de kosten, de vakantieperiodes, ziekmelding, geheimhouding en vertrouwelijkheid.
Het kan gebeuren dat je gevraagd wordt mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van psychotherapeutische behandeling.

Contra-indicaties

Wanneer er sprake is van verslaving aan middelen zoals alcohol of drugs of wanneer je in een acute crisis bent beland waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen, kun je je beter direct tot de huisarts wenden.

Medewerkers

Klachten

Bij medewerkers kunnen zich problemen van zeer uiteenlopende aard voordoen. Een gedeelte van deze problemen kan soms effectief behandeld worden door de zogenaamde eerstelijnshulpverlening. Wanneer de problemen complexer van aard zijn, kan overgegaan worden tot aanmelding bij/verwijzing naar het Psychotherapiecentrum Twente. Te denken valt hierbij aan problemen die al langer bestaan en stagnerend werken op het beroepsleven, in relaties en in het persoonlijk welbevinden. 

De intake- en adviesfase, het behandelingsaanbod en contra-indicaties zijn voor medewerkers gelijk aan die bij studenten.

logo psychotherapiecentrum